Systemy IT

Rozwiązania IT typu Enterprise

Środowiska IT są już na tyle skomplikowane i heterogeniczne, że bez narzędzi wspomagających ich prace, zarządzanie i monitorowanie zasobami i usługami nie byłoby możliwe.

Co oferujemy?

monitorowanie infrastruktury i usług

monitorowanie dostępności i wydajności aplikacji i baz danych

IT Service Desk

rozwiązania SIEM

klastry wysokiej dostępności

wdrożenia rozwiązań z silną rekomendacją na oprogramowanie open-source

wsparcie wdrożonych rozwiązań także w trybie 24×7

Aby zaprojektować i zrealizować każdy projekt korzystamy z szerokiej gamy rozwiązań (enterprise, open-source, in-house), które można w pełni dostosować do wymagań Klienta.

Stosujemy między innymi poniższe rozwiązania:

Zabbix – certyfikowany partner techniczny

OpenNMS

Nagios/Icinga

ELK Stack (Logstash, Elasticsearch, Kibana, Beats)

Grafana

Prometheus

IBM Tivoli (FM/PM)

Dataminer

Progress WhatsUp Gold

PRTG

SolarWinds

NetCrunch

AlienVault OSSIM

Alyvix

GLPI

Ansible

Ubuntu MaaS

Puppet

Jenkins

GitLab

JasperReports

BIRT

Pentaho BI Platform

Rozwiązania IT dla Telco

Rozwiązania dla telekomunikacji są niezwykle wymagające, dlatego warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów.

Co oferujemy?

zintegrowane systemy monitorowania i raportowania

integracja z systemami OSS/BSS

systemy monitorowania i raportowania kontraktów SLA

systemy monitorowania rozpływu ruchu oparte o NetFlow, IPFIX, inne

systemy monitorowania i raportowania zdarzeń w domenie bezpieczeństwa

systemy Network Inventory i Trouble Ticketing

systemy zarządzania konfiguracją i zmianami

systemy provisioningu usług

interfejsowanie do szerokiej gamy systemów EM/NMS

wsparcie wdrożonych rozwiązań także w trybie 24×7

outsourcing specjalistów

Zabbix

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowaniu rozwiązań monitorowania i zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną zarówno w oparciu o oprogramowanie komercyjne (w tym dużych wiodących dostawców oprogramowania), jak również systemy open-source oraz oprogramowanie własne.

Jako certyfikowany partner Zabbix od kilku lat wykonujemy wdrożenia zintegrowanych systemów monitorowania i raportowania bazujących na platformie tego producenta oraz rozwiązaniach własnych.

W ramach projektów wdrażaliśmy m.in. systemy oparte o rozwiązanie Zabbix, pracujące w trybie rozproszonym, zapewniającym monitorowanie nawet 10 000 urządzeń w zakresie ich dostępności, obciążenia, utylizacji interfejsów, utylizacji kolejek QoS oraz odczytywanie wyników pomiarów end-to-end (jak np. IPSLA) w klasach ruchu.

Rozwiązania te wykorzystują dodatkowy moduł, który umożliwia generowanie dedykowanych raportów w zakresie monitorowanych parametrów, raportów SLA dotyczących dostępności urządzeń, parametrów jakościowych ruchu w klasach oraz raportów finansowych.

Nasze rozwiązania rozbudowujemy o dedykowany moduł zarządzania oraz dodatkowe niestandardowe, autorskie moduły: importu hostów oraz importu okien serwisowych istotnych z punktu widzenia raportów SLA.

Ciekawe i funkcjonalne są także wykonane przez nas integracje systemu monitorowania opartego o Zabbix z systemami typu inventory (najczęściej opartymi o rozwiązania GLPI i dedykowanego agenta FusionInventory), pozwalające na automatyczne wykrywanie urządzeń poprzez protokół SNMP. Dane inwentaryzacyjne wykrytych urządzeń dostępne są z poziomu interfejsu GUI aplikacji GLPI. Dodatkowo, poprzez dedykowany konektor GLPI<->Zabbix, dla urządzeń tych zakładane są automatycznie pomiary w systemie Zabbix.

Wdrażane przez nas rozwiązania „Zabbix” mogą zapewnić dodatkowo mechanizmy backupu konfiguracji urządzeń wykrytych przez system inventory. Rozwiązanie oparte jest na module open-source oxidized, który jest zasilany automatycznie z systemu GLPI listą urządzeń, dla których ma być backupowana konfiguracja. Moduł oxidized odpowiada za mechanizmy pobierania konfiguracji z urządzeń różnych vendorów i zapisywanie ich do zewnętrznego repozytorium np. systemu GitLab, który zapewnia mechanizmy wersjonowania.

W realizowanych przez nas projektach możliwa jest architektura standalone lub architektura wysokiej dostępności (HA) impelmentowana na każdym poziomie architektury logicznej systemu. Realizujemy je w oparciu o rozwiązania własne aplikacji czy rozwiązania systemowe np. LinuxHA z DRDB.

Skalowanie realizowane jest w oparciu o rozwiązania własne Zabbixa – distributed monitoring czy w oparciu o rozwiązanie Docker Swarm z CI/CD.

GLPI – kompletny system ITSM

GLPI to najbardziej kompletne oprogramowanie do zarządzania usługami typu open-source. Można określić je mianem „multi-tool ITSM”. Zapewnia bardzo szeroki wachlarz gotowych do użycia funkcjonalności z zakresu:

Inwentaryzacji sprzętem, oprogramowaniem, centrami danych i dowolnie zdefiniowanymi zasobami, np. flotą samochodową czy specjalistycznymi narzędziami przemysłowymi. Dzięki użyciu agentów GLPI umożliwia automatyczne wykrywanie i inwentaryzację urządzeń, a także provisioning aplikacji i pakietów

HelpDesk – obsługa zgłoszeń, problemów, zmian. GLPI umożliwia budowę „szytego na miarę” systemu service desk. Może on być ściśle powiązany z inwentarzem, kiedy zgłoszenia i incydenty procesowane są w kontekście zasobów, którymi zarządzamy. Na przykład zamówienia nowego sprzętu, eksploatacja drukarek czy obsługa awarii serwerów

Financial Management – GLPI pozwala na zarządzanie licencjami oprogramowania, kreowanie i realizację budżetów. Kontrola wydatków, kontraktów i dostawców, tworzenie nowych obiektów inwentarza, zarządzanie bazą kontaktów i licencji. W obszarze zarządzania finansami odnajdziemy te i wiele innych funkcjonalności.

Project Management – Zarządzanie projektami: przypisywanie zadań, kreowanie współpracowników, definiowanie deadline’ów. Wspomaganie organizacji pracy zespołu dzięki raportowaniu i tablic Kanban.

Administracji i konfiguracji – dostępny jest rozbudowany obszar zarządzania systemem w kontekście użytkowników, ich grup, uprawnień; modelowanie podmiotów i organizacji. Dostosowywanie interfejsu GLPI do potrzeb każdej firmy i organizacji (logo, kolorystyka) jest bardzo proste, a poprzez szeroki wachlarz dostępnych wtyczek w łatwy sposób można rozbudować jego funkcjonalności

Funkcjonalności te dostajemy „z pudełka”. Stanowią one tylko trzon systemu i punkt wyjścia do jego zaawansowanej konfiguracji, tak aby dostosować go w pełni do naszych potrzeb. Każdy z tych obszarów zapewnia dużą elastyczność konfiguracyjną. Zasoby inwentaryzacyjne w razie potrzeby możemy importować z zewnętrznych repozytoriów albo wykrywać je automatycznie we wskazanych segmentach sieci. Możemy definiować własne obiekty inwentaryzacyjne czy dodawać nowe atrybuty do już istniejących. W ramach jednej instancji systemu jesteśmy w stanie zamodelować dowolną liczbę podmiotów, tak aby w jak najbardziej optymalny sposób odzwierciedlić strukturę naszej firmy czy zdefiniować w systemie odseparowane obszary dedykowane naszym klientom.

Możliwość kreowania własnych formularzy, implementacja reguł biznesowych i notyfikacji to automatyzacja procesu obsługi zgłoszeń i incydentów. Jeśli potrzebujemy korzystać z rozbudowanej bazy wiedzy, dodać obsługę zgłoszeń z poziomu zewnętrznych platform komunikacyjnych czy aplikacji mobilnej, dorzucić funkcję chat-bot, to wszystko to jest dostępne praktycznie z pudełka i wymaga jedynie skonfigurowania. Wreszcie możliwość szybkiej instalacji dostępnych wtyczek oraz implementacja własnych to kolejna choć nie ostatnia z zalet systemu GLPI.