Software House

Zespół naszych architektów, analityków i programistów posiada doświadczenie w:

diagnozowaniu wymagań klienta

analizie problemu

opracowaniu procesów

wdrożeniu oprogramowania

realizacji złożonych systemów informatycznych

świadczeniu utrzymania w zakresie wdrożonych rozwiązań

outsourcingu specjalistów

Projekty realizujemy w oparciu o poniższy stack technologiczny:

Java, JEE, Spring, Spring Boot, JSF, Primefaces, Hibernate, JHipster 

C#, .NET, .NET Core, Entity Framework

JavaScript, TypeScript, NodeJS, Express.js, React, Redux, Angular, HbbTV

PHP, PEAR, ADOdb, Symfony, Slim Framework, Doctrine

Python, django

HTML, CSS, SASS, Less

C/C++, Perl, Go, Bash

PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLServer, MariaDB, MongoDB, Elasticsearch

Tomcat, JBoss, Wildfly, Apache, IIS

Technologie mobilne (Android, iOS, React Native)